Regulamin sklepu internetowego Maximus Solaria

Właścicielem sklepu internetowego MAXIMUS SOLARIA jest spółka Maximus Solaria Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowej 2, 80-461 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000945663, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych.


Dane kontaktowe sklepu internetowego Maximus Solaria:
tel.: 58 624 90 50
e-mail: biuro@maximus-solaria.pl


Miejscem zawierania umów jest biuro sprzedaży położone w miejscowości Bojano przy ul. Kwiatowej 3, 84-207 Bojano.
Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu udostępniania jest bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.


I. Definicje
1. SKLEP – Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.maximus-solaria.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupu wybranych Towarów.
2. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
a) KLIENT DETALICZNY – Klient nabywający Towar jako osoba fizyczna;
b) KLIENT HURTOWY – Klient upoważniony do zakupu wybranych Towarów w cenach i na warunkach hurtowych; który po rejestracji na stronie Sklepu otrzymał od pracownika Sklepu status Klienta Hurtowego.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która składając Zamówienie działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna (przedsiębiorca), która składając Zamówienie w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością, ale nie posiadającego dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. SPRZEDAWCA – właściciel Sklepu Maximus Solaria.
5. STRONA – Klient lub Sprzedawca.
6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Maximus Solaria.
7. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w ofercie Sklepu oraz w Regulaminie.
10. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem określonym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
11. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
13. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).


II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Maximus Solaria dostępnego pod adresem www.sklep.maximus-solaria.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.maximus-solaria.pl, prowadzony jest przez Maximus Solaria Spółka z o.o.
4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 6 lub nowsza, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome),
b) posiadanie aktywnej poczty e-mail
c) włączona obsługa plików cookies oraz Java Script.
7. W celu skorzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu


III. Rejestracja Konta
1. Klient detaliczny może dokonać zakupu:
a) poprzez rejestrację – założenie Konta w Sklepie,
b) z pominięciem procedury rejestracji.
c) za pomocą konta na portalu Facebook lub za pomocą konta G-mail.
2. Klient hurtowy, który chce nabyć Towar po cenach hurtowych, podlega obowiązkowej rejestracji i logowaniu w trakcie składania Zamówienia. Podstawą uzyskania statusu Klienta hurtowego jest uprzednia weryfikacja przez pracownika Sklepu, co trwa zazwyczaj do 24H w dni robocze i odbywa się w ślad za krótką rozmową telefoniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyznania takiego statusu.
3. W przypadku dokonania rejestracji Klient zakłada swoje indywidualne Konto. Loginem do Konta jest podany przez Klienta adres e-mail. Korzystając z Konta Klient posługuje się wybranym przez siebie hasłem.
4. Podczas rejestracji Konta Konsument udostępnia Sprzedawcy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) adres zamieszkania,
e) adres dostawy.
5. Podczas rejestracji Konta Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy następujące dane:
a) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
b) numer telefonu osoby składającej zamówienie,
c) adres e-mail,
d) nazwę (firmę),
e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
f) adres siedziby,
g) adres dostawy,
h) oświadczenie czy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT EU,
i) adres internetowy.
6. Klient dobrowolnie udostępniając Sprzedawcy swoje dane osobowe wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celach bezpośrednio związanych z realizacją Zamówienia.
7. Po dokonaniu rejestracji system automatycznie wysyła potwierdzenie rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail.


IV. Składanie Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.maximus-solaria.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Klient wskazuje Towary kursorem, następnie dodaje je do listy zakupów klikając przycisk „Dodaj do koszyka”.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po naciśnięciu przycisku „Idź do kasy” wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to zawiera informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) przewidywanego czasu dostawy.
5. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
6. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie Regulamin przesyłany jest na wskazany przez Klienta adres e-mail przed złożeniem Zamówienia.
7. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
8. Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Maximus Solaria Spółka z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów znajdujących się w Koszyku.
9. Po złożeniu Zamówienia system automatycznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar nie jest dostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient podejmuje decyzję o częściowej realizacji Zamówienia lub o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.


V. Ceny
1. Ceny Towarów podane na polskiej stronie Sklepu są cenami w złotych polskich.
2. Wszystkie ceny wyświetlane w koszyku na polskiej stronie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Ceny podane na angielskich i niemieckich wersjach strony Sklepu są cenami netto podanymi odpowiednio w funtach brytyjskich lub euro i zostaną powiększone o należny podatek VAT.
4. Do kwoty Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki – w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty Zamówienia (wysyłka) oraz ewentualne koszty dodatkowe (jeżeli takie istnieją).
5. Przed ostatecznym złożeniem Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do Zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub paragon – według wyboru Klienta. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub na życzenie Klienta w formie tradycyjnej (papierowej).
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w każdym czasie. Zmiany cen Towarów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta Zamówieniu.


VI. Formy płatności
1. W przypadku Klientów polskich dostępne są następujące formy płatności:
a) płatność przed wysyłką:
- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, np. 67 2490 0005 0000 4510 4924 6523,
- za pośrednictwem systemu płatności ING - imoje;
b) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – płatność gotówką kurierowi dostarczającemu przesyłkę;
c) poprzez system ratalny Alior Bank;
d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
2. W przypadku Klientów z zagranicy dostępną metodą płatności jest jedynie przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od dnia przesłania zestawienia złożonego Zamówienia. W razie braku potwierdzenia w ww. terminie Sprzedawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy.
4. W przypadku wyboru pozostałych sposobów płatności, zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania na adres e-mail Klienta automatycznej wiadomości zawierającej zestawienie złożonego Zamówienia wraz z danymi Klienta.
5. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnienie określonych form płatności.


VII. Koszty i sposób dostawy
1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby dostawy złożonego Zamówienia:
a) odbiór osobisty w Biurze Handlowym (Kwiatowa 3, 84-207 Bojano),
b) przesyłka kurierska,
c) dostawa Sprzedawcy.
2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionego Towaru podczas składania Zamówienia.
3. Klient jest informowany o kosztach dostawy w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta Towaru, sposobu dostawy oraz płatności.
4. Informacja o kosztach dostawy i czasie doręczenia jest również dostępna w zakładce "Wysyłka" na stronie internetowej Sklepu.
5. Jeżeli mogą wystąpić duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno Zamówienie, dostawa może nastąpić w oddzielnych paczkach. Podział taki nie wpływa na koszt dostawy.
6. Zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
7. Klient ponosi koszty przesyłek zwróconych do nadawcy z powodu nie podjęcia ich pod adresem wskazanym przez Klienta jako adres dostawy zamówionego Towaru.


VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres: Maximus Solaria, ul. Kwiatowa 3, 84-207 Bojano.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Towaru.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się tutaj.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której Konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy'
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Maximus Solaria, ul. Kwiatowa 3, 84-207 Bojano.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
9. Zwrot płatności otrzymanych przez Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
11. Prawa przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.


IX. Procedura reklamacyjna
1. Maximus Solaria Spółka z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy składać w formie pisemnej na adres: Maximus Solaria, ul. Kwiatowa 3, 84-207 Bojano.
3. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub listonosza – czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w transporcie i w razie potrzeby dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika – w szczególności sporządzić z kurierem protokół uszkodzeń.
4. Wszelkie wady oraz niezgodność zakupionego Towaru z Umową, powinny być zgłaszane bezzwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od ich stwierdzenia. W przypadku Konsumentów termin ten wynosi 2 miesiące.
5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko Kupującego,
- adres,
- adres e-mail,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot Reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- okoliczności uzasadniające Reklamację.
Reklamacja może być złożona na Formularzu reklamacyjnym dostępnym tutaj.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem Reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Wybór podstawy Reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
8.Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanych poniżej pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) platforma internetowa ODR (Online Dispute Resolution, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
a) Rzecznicy Konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu;
b) Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
c) stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych;
d) mediacja przy WIH.


X. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Maximus Solaria Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowej 2, 80-461 Gdańsk.
2. Maximus Solaria Spółka z o.o. Przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz prawidłowej realizacji usług.
3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystania.
5. Maximus Solaria Spółka z o.o. szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów Sklepu do celów reklamowych.
6. Aby kupić Towar oferowany przez Sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Maximus Solaria Spółka z o.o. deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.
7. Maximus Solaria Spółka z o.o. gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
8. Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy Maximus Solaria wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie.
9. Szczegółowe zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów określa polityka prywatności.


XI. Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych Sklepu internetowego Maximus Solaria i innych treści w nim umieszczonych, w tym opisów towarów, mogą stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poza wyraźnie opisanymi przypadkami, prawa te przysługują Maximus Solaria Spółka z o.o.
2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań utworów udostępnianych przez Maximus Solaria Spółka z o.o. , bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, może stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.


XII. Własność towaru, wyłączenia.
1. Sprzedawca zastrzega prawo własności towarów zbywanych na rzecz wszystkich kupujących, bez względu na podstawę nabycia, do czasu zapłaty całej ceny. Dopiero z chwilą zapłaty całej uzgodnionej ceny nabywca staje się właścicielem zakupionych towarów.
2. W przypadku sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców, wyłączone zostają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, co nie ogranicza ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
3. W przypadku sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców, wyłączone jest prawo potrącenia jakichkolwiek należności Kupującego będącego przedsiębiorcą z wierzytelnościami Sprzedającego wynikającymi ze sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym.
4. W przypadku sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców, cesja praw lub obowiązków Kupującego będącego przedsiębiorcą możliwa jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy.


XIII. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązującego prawa.
2. Umowy zawierane w oparciu o niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Spory z przedsiębiorcami rozstrzygane są przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2018 r.